Lithuanian Culture Institute
Translators

Katarzyna Korzeniewska

Kararzyna Korzieniewska

Year and place of birth

1972, Olsztyn (Poland)

Education

Master’s Degree in History (Central European University)
PhD Sociology (Institute for Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)

Languages

Polish, Lithuanian – native languages
Translates from Lithuanian and English into Polish, from Czech into Lithuanian

Work activities

Editor of the review section at „Polski Przegląd Dyplomatyczny”
https://www.pism.pl/publikacje/Polski_Przeglad_Dyplomatyczny_nr_22020
Freelance translator, researcher and editor

2014 – Award of the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania for Lithuanian researchers and researchers of Lithuanian origins working abroad
2012 – Award of the European Solidarity Centre (Gdansk) in the competition for the best dissertation on the subject of dissemination of the idea of solidarity and resistance to dictatorships

Worth mentioning

Contacts

katarzyna.korzeniewska@gmail.com

Translated books

  1. Zenonas Norkus: Nie tytuł czyni imperium… Wielkie Księstwo Litewskie w perspektywie porównawczej socjologii historycznej imperiów („Nepasiskelbusioji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu“), Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019.
  2. Vladas Sirutavičius, Lietuviai ir Lietuvos lenkai, Lietuva ir Lenkija 1988-1994 metais : Litwini i Polacy na Litwie, Litwa i Polska w latach 1988-1994 = Lithuanians and Lithuania’s Poles, and Lithuania and Poland in 1988-1994, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017.
  3. Alina Pavasarytė (red.): Bazylika archikatedralna pod wezwaniem św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie. Przewodnik („Vilniaus  šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika: vadovas“) Vilnius:  Bažnytinio paveldo muziejus, 2018.
  4. Vytautasa Ališauskasa (red.): Dzieje chrześcijaństwa na Litwie („Krikščionybės Lietuvoje istorija“), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.
  5. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografią a tekstem („Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a.“), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.

Anthologies or anthologies translated and translated by an interpreter

  1. Katarzyna Korzeniewska, Alvydas Jokubaitis, Andrzej Pukszto (red.), Politeja. Studia litewskie., nr 16, 2011.
  2. Katarzyna Korzeniewska, Vladas Sirutavičius (red.), Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach. Kraków: Znak, 1999.

Publications in periodicals

  1. Tomáš Halík, Paliesk žaizdas. Artumo dvasingumas („Dotkni se ran. Spiritualita nelhostejnosti“), „Artuma“, nr. 1, 2020.